تماس با ما
اگر هر سوال یا نظری دارید با ما درمیان بگذارید

Contact

تاریخچه شرکت

  • مدیر عامل

    ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﺎ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﯿﺴﺎﻓﺮن ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ۱۰ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﮐﺎدري ﻣﺠﺮب ﭘﯿﺸﺮو در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﭼﺮاغ ﻫﺎي ﻓﻮق ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده درون ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﺮون ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ. ﺗﯿﺴﺎﻓﺮن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از داﻧﺶ روز دﻧﯿﺎ، ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوري ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه از ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻔﺘﺨﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﻮاع ﭼﺮاغ و ﭘﺮوژﮐﺘﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮي در ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺗﯿﺴﺎﻓﺮن در ﺗﻼش اﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

Follow us.ساعات کاری

شنبه–چهارشنبه: ۹ – ۱۷
تلفن: ۰۲۱۸۸۵۴۶۱۵۲
فکس: ۰۲۱۸۸۵۴۶۱۵۳

ما را دنبال کنید

تاریخچه شرکت

شرکت آریا روشنایی تیسافرن با بیش از 10 سال سابقه و کادري مجرب پیشرو در تولید انواع چراغ هاي فوق کم مصرف براي استفاده درون محیطی و برون محیطی است..
بیشتر بخوانید…